Direcció: Toni Soler

Direcció executiva: Jordi Sellas

Direcció de producció: David Felani

Redacció: Laura Gas, Manel Lucas

Assessor editorial: Jordi Carrión

Comunicació: Anna Pujol i Carlos Aguilar

Producció: Mireia Gaitán

Correccions: Pere Farré i Montse Marès

Direcció d’art: Run Design

Maquetació: Run Design

Canals digitals: Som

 

 

Impressió: Nova Era

 

Dipòsit legal: B 25592-2016

ISSN: 2462-7062

 

Subscripcions i atenció al lector:

subscripcions@elmondahir.cat

 

www.elmondahir.cat

 

EL MÓN D’AHIR

és una edició de Minoria Absoluta

© 2016 Minoria Absoluta, SL

C. Doctor Trueta 179, 3r 1a

08005 Barcelona

 

 

Tots els drets reservats. Prohibida la reproducció,

còpia, transmissió, ja sigui total o parcial, dels

continguts de la revista, per cap mitjà o procediment,

inclosa la reprografia o tractament informàtic,

sense l’autorització prèvia i per escrit dels titulars

del copyright.